Kai Tak 6565

(58) 啟德 6565 住宅發展項目

九龍啟德 NKIL 6565

住宅

2019年8月