Kai Tak Sports Park (South)

(72) Kai Tak Sports Park (South)

Kai Tak Sports Park

PARk

July 2020